Thời gian: Từ 18/1 - 24/1/2020

- Thiếu Hiệp đăng nhập hàng ngày trang landing và click "Góp cỗ"
- Khi đạt mốc share, Thiếu Hiệp click vào viên ngọc phát sáng
tại mốc đó
để nhận code.

Mốc 5k Share

Tàng Bảo Đồ Cao x4, Đá Luyện Sao x30, Đá Đúc x40, Đại Ngân Phiếu x10

Mốc 10k Share

Phong Thần Lệnh x5, Xu Hồi Sinh x5, Đá Đúc x80, Đại Ngân Phiếu x20

Mốc 20k Share

Đá Ngộ Đạo x5, Phong Thần Lệnh x3, Đá Đúc x100, Đại Ngân Phiếu x30

Bạn có lượt rung
qrCode